• Fair Play Gedragscode
  Normen en Waarden bij sv Juliana’31

  Waarde = een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven.
  Norm = een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen en
  waaraan we het gedrag van de betrokkenen kunnen toetsen.
  Fair play: het fair play beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! Let wel voetballen doe je in de eerste plaats voor je plezier: winnen is leuk, maar ook verliezen is op z’n tijd onvermijdelijk. Ga daar altijd op een sportieve manier mee om.
  Waardering: veel leden en overige belanghebbenden bij de club zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van onze sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet en geheel belangeloos. Het is daarom belangrijk waardering te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers en dit in gedachten te houden wanneer we met elkaar op de voetbalclub zijn.
  Waar draait het om: veel zaken gaan al naar behoren. De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel! Het bestuur van voetbalvereniging sv Juliana’31 hanteert deze gedragscode met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging.
  Wat is acceptabel en wat niet!
  Kortweg gezegd: "Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet". Met respect voor de ander bedoelen we ook het ontzag voor de ander en daarbij hoort ook het accepteren van opvattingen van iemand anders waar je het eigenlijk niet mee eens bent.
  Gedragsregels
  1. Respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, leider, coach, het bestuur en het publiek m.a.w. iedereen in je omgeving is essentieel. Respect verdien je met goed gedrag. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk of discriminerend taalgebruik te hanteren. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uit den boze, ook pesten kan niet worden geaccepteerd.
  2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor haar bezoekers. Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders. Iedereen draagt daar aan bij.
  3. Een verenigingslid en overige belanghebbenden bij onze vereniging heeft/hebben respect voor ieders eigendommen. Zij zijn aansprakelijk voor door haar/hem/hen aangerichte schade.
  4. Voor het gebruik van de kantine is een apart bestuursreglement ‘alcohol in onze sportkantines’ opgesteld, waaraan iedereen die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het achterlaten, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken, van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en (plastic) glazen op en rond de speelvelden is verboden. Het glaswerk mag niet mee naar buiten worden genomen (met uitzondering van het terras wanneer dit geopend is). Het nuttigen van (zelf meegebrachte) alcohol in de kleedkamers is niet toegestaan.
  5. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. Zolang er nog geen uitspraak is van de KNVB zal het verenigingslid in geen enkel team mogen worden opgesteld.
  6. Een verenigingslid of overige belanghebbenden bij onze vereniging dient/dienen een medelid te corrigeren in het geval dit medelid of overige belanghebbenden deze gedragsregels overtreedt/overtreden.
  7. Een verenigingslid of een andere belanghebbende bij onze vereniging die een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit via het in deze Gedragscode opgenomen meldingsformulier melden (bijlage 1). Dit meldingsformulier dient bij het bestuur te worden ingeleverd. Het verenigingslid of een andere belanghebbende mag ervan uitgaan dat het meldingsformulier door het bestuur vertrouwelijk wordt behandeld en dat het bestuur binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen na inlevering van het
  meldingsformulier terugkoppeling geeft aan betrokkenen rondom het incident. Het bestuur kan de melding voor nader onderzoek overdragen aan de Fairplay-commissie.
  8. Een verenigingslid of overige belanghebbenden bij onze vereniging is/zijn aanspreekbaar op wangedrag. Zij zullen, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels of met de nakoming van de aan leden of hun wettelijk vertegenwoordigers opgelegde verplichtingen, zich dienen te verantwoorden voor de Fairplaycommissie cq het bestuur. Het staat de Fairplaycommissie en het bestuur vrij om, naar aanleiding van deze misstanden, straffen/boetes op te leggen. Lichte en op zich zelf onschuldige overtredingen zullen zoveel mogelijk binnen het
  team door leiders/ trainers worden gecorrigeerd. Mocht dit niet toereikend zijn dan kan tot het opleggen van een sanctie worden overgegaan. Bij zwaardere gevallen (bijvoorbeeld diefstal of seksueel misbruik) zal zonder aanzien des persoon aangifte bij de politie worden gedaan. 
  9. Met materialen en eigendommen van de vereniging, zoals ballen, shirts, trainingspakken, tassen, kleedkamers etc. dient zuinig en zorgvuldig te worden omgegaan. Deze materialen blijven eigendom van de vereniging en dienen steeds te worden ingeleverd. Bij vermissing of verlies zal de vereniging een geldboete in rekening brengen.
  10. De trainingen en wedstrijden zijn verplicht. Mocht je een keer niet kunnen trainen of voetballen, meldt dit dan zelf en tijdig bij je trainer/ leider. Uiteraard gaat school altijd voor!
  11. Het sportpark is alleen toegankelijk voor voetgangers en invalidevoertuigen. Fietsen, brommers en motorvoertuigen mogen niet op het sportpark. Plaats fiets, brommer of auto bij het clubhuis binnen de hiervoor bestemde plaatsen. Laat de ingang altijd vrij voor hulpdiensten.
  12. Laat de kleedkamers na de wedstrijden en trainingen altijd netjes, schoon en heel achter.
  13. Douche je altijd na afloop van de training of de wedstrijd (vanaf de E-pupillen).
  14. Meld je zo min mogelijk af voor de wedstrijden. Daarmee laat je je medespelers in de steek. Voetbal is tenslotte een teamsport! Kun je echt een keer niet dan is het belangrijk dat je dit vroegtijdig laat weten aan je trainer/leider(ster) zodat er nog een oplossing gevonden kan worden.
  15. Drugs- of dopinggebruik wordt op geen enkele wijze getolereerd.
  16. Op het gehele sportlpark geldt een algeheel rookverbod m.u.v. het achterste deel van het terras.

  Sancties
  Het bestuur van sv Juliana’31 is bevoegd tot strafoplegging aan leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals gedragsregels of het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan hierin worden geadviseerd door de FairPlay-commissie. Sancties kunnen bestaan uit:
  a. Berisping
  b. Alternatieve straf
  c. Uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden
  d. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
  e. Betaling van de gemaakte kosten
  f. Royement
  g. Weigering van toegang tot het sportcomplex
  De FairPlay-commissie onderzoekt incidenten en heeft vervolgens een adviserende rol ten opzichte van het bestuur. De bevindingen en het advies van de FairPlay-commissie worden door het bestuur meegenomen in het uiteindelijke besluit over het instellen van mogelijke sancties. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen door leden wordt
  aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen. Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel mondeling als schriftelijk bericht. Eveneens wordt de trainer en leider op de hoogte gesteld. Mocht de overtreder het niet eens zijn met de opgelegde straf dan heeft hij/zij de mogelijkheid dit binnen 2 weken na het uitspreken van de sanctie kenbaar te maken aan het bestuur. Het bestuur kan bij een dergelijk verweer besluiten een aparte commissie in te stellen die de overtreding van de verplichtingen voortkomend uit de statuten cq. de overtreding van de gedragsregels of het huishoudelijk reglement nogmaals onderzoekt en
  betrokken partijen (wederom) hoort en vervolgens tot een bindende uitspraak komt. Deze bindende uitspraak volgt maximaal 2 weken na afronding van het onderzoek door het bestuur cq. de ingestelde beroepscommissie.

  Meldingsformulier

rfwbs-slide